برچسب: سیکل دیزل

چرخه دیزل

در شکل زیر چرخه استاندارد دیزل روی نمودار p-v و T-s نشان داده شده است. این سیکل در موتورهای دیزلی...

بیشتر بخوانید