برچسب: تلرانس های ابعادی

GD&T چیست؟

نقشه ی یک قطعه حالت ایده آل آن قطعه می باشد بطوریکه در حالت کلی به دلیل وجود عیوب و خطا در تولید و...

بیشتر بخوانید